米WeChat禁止を差止め – ニュースでタイ語

ผู้พิพากษาสหรัฐขวางรัฐบาลแบนแอพ WeChat:
米裁判官は政府のWeChatアプリの禁止を差し止め

ภาษาไทย発音記号(ICU法)English日本語
เสรีภาพs̄erīp̣hāphfreedom自由
ความมุ่งมั่นkhwām mùng mạ̀nCommitmentコミットメント
รัฐบาลrạṭ̄hbālgovernment政府
หลักฐานh̄lạk ṭ̄hānevidence証拠
ผู้พิพากษาp̄hū̂ phiphāks̄ʹājudge裁判官
ระงับrangạbwithhold差し止める
ศาลṣ̄ālcourt裁判所
เป็นที่นิยมpĕn thī̀ niymPopular人気のある
ร้ายแรงr̂āy rængserious深刻
คุกคามkhukkhāmthreaten脅かす
ทำให้เกิดthảh̄ı̂ keidcause原因
แสดงออกs̄ædngxxkexpression表現
คำถามkhảt̄hāmquestion質問
ส่งผลs̄̀ng p̄hlaffect影響を及ぼす
คำสั่งkhả s̄ạ̀ngcommand命令
ผู้ใช้งานp̄hū̂ chı̂ ngānUserユーザー
แพร่หลายphær̀ h̄lāywidespread広範
ศาลปกครองṣ̄āl pkkhrxngadministrative court行政裁判所
รับรองrạbrxngguarantee保証
สหรัฐs̄h̄rạṭ̄hfederal連邦の
การแสดงออกkār s̄ædngxxkexpression表現
ข้อมูลk̄ĥxmūlinformation情報
ความมั่นคงkhwām mạ̀nkhngstability安定
กระทบkrathbimpact影響
ทั่วไปthạ̀wpịgeneral一般的な
ผู้บริหารp̄hū̂ brih̄āradministrator管理者
กระทรวงพาณิชย์krathrwng phāṇichy̒Ministry of Commerce商務部

米国の裁判官(ผู้พิพากษา)は、米国内で広く普及している(เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย)中国製アプリWeChatの使用(การใช้)を段階的に廃止する米国政府(รัฐบาลสหรัฐ)の取り組みを一時差止(สั่งระงับ)した。
ローレル・ビーラー(ลอเรล บีเรอร์連邦地裁判事(ผู้พิพากษาศาลปกครองของสหรัฐ)は、申請の一時差止命令(การสั่งระงับ)により、表現の自由(เสรีภาพในการแสดงออก)を保証する(รับรอง)米国憲法の最初の条文(บทบัญญัติข้อแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ)について深刻な(ร้ายแรง疑問が提起された(ทำให้เกิดคำถาม)と述べた。

この問題は、米国のWeChatユーザーがドナルド・トランプ大統領(ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์)の米国内WeChatサービス停止(ปิดการให้บริการ)を求める大統領令(คำสั่งผู้บริหาร)に反対の訴訟請求後、法廷に(สู่ศาล持ち込まれた(ถูกหยิบยกขึ้น)。

米国司法省(กระทรวงยุติธรรม)は、大統領令の停止(การขัดขวาง)は、トランプ大統領の米国の国家安全保障(ความมั่นคงแห่งชาติ)に対する脅威(คุกคาม対処する(จัดการ決意(ความมุ่งมั่น)を排除する(ไม่สามารถเกิดขึ้นได้)ことになります。

ビーラー判事は裁判長席から、 中国に関連する国家安全保障上の脅威は重要( มีความสำคัญ)との一般的な証拠(หลักฐานทั่วไป)はあるが、WeChatに関する具体的な(เฉพาะเจาะจง)証拠はほとんどない(มีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)と語った。

商務省(กระทรวงพาณิชย์)は、先日の日曜日に、米国のアプリストアでのWeChatおよびTik Tokアプリのダウンロード停止命令(สั่งระงับ)をだした。これはウェブサイトの閉鎖(การปิด)に相当する(มีค่าเท่ากับ)。

米国政府は、トランプのリーダーシップの下WeChatであろうとTik Tokであろうと、 ユーザーデータ(ข้อมูลของผู้ใช้งาน)が中国政府によって使用される可能性があるため中国のアプリケーションは米国の国家安全保障に影響を与える(ส่งผลกระทบ)と非難した(กล่าวหา
これは、中国政府と人気アプリユーザーの両者(ทั้งคู่)が一貫して(มาโดยตลอด)反論している。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(音声サイト付き) タイ語 実力アップ問題集 - Amazonリンク

表現の自由は、

タイ語: เสรีภาพในการแสดงออกsăy-ree pâap nai gaan sà-daeng òk

英語(UK): freedom of expression

日本にいるとあまり意識することはありませんが、”自由の国”アメリカでは公の場で議論の対象となるのは興味深いです。

TechCrunch | Reporting on the business of technology, startups, venture capital funding, and Silicon Valley

おぼえてるかな? – 復習チェック

0