国立公園収入が不自然な減少 – タイ語でニュース

รายได้อุทยานลดลง ต้องตรวจสอบให้ชัด
国立公園の収入が減少、明らかにする調査が必要

ภาษาไทย発音記号English日本語
เทศกาลˈthêet sà ˈkaanfestival祭り
ขนานใหญ่ˈkhà ˈnǎan ˈyàylargely大規模に
โดยเฉพาะˈdooy chà ˈphɔ́especiallyとりわけ
ต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มˈtôn ˈmáay ˈbay ˈyâa ˈkhǐaw chá ˈʔùmevergreen tree常緑樹
สภาพอากาศsà ˈphâap ˈʔaa ˈkàatweather気候
น่าแปลกใจˈnâa ˈplɛ̀ɛk ˈcaybe surprising驚かされるべき
ปีงบประมาณˈpii ˈŋóp prà ˈmaanfiscal year会計年度
ขัดแย้งกับˈkhàt ˈyɛ́ɛŋ ˈkàpoppose対立する
น่าประหลาดใจˈnâa prà ˈlàat ˈcaysurprising驚くべき
สวนทางˈsǔan ˈthaaŋbe opposed each other反対に
รายได้ˈraay ˈdâayrevenue収入
การสรุปˈkaan sà ˈrùpsummary要約
หาความจริงˈhǎa ˈkhwaam ˈciŋverify〜を確かめる
อย่างผิดปกติˈyàaŋ ˈphìt ˈpà kà ˈtìabnormally異常な
ตรวจสอบˈtrùat ˈsɔ̀ɔpinspect検査する
อธิบดีʔà ˈthíp ˈbɔɔ ˈdiihead of a department部門長
โปร่งใสˈpròoŋ ˈsǎytransparent透明
คำชี้แจงˈkham ˈchíi ˈcɛɛŋexplanation説明
มีเหตุผลˈmii ˈhèet ˈphǒnreasonable妥当な
ที่มาที่ไปˈthîi ˈmaa ˈthîi ˈpaybackgroundいきさつ
เป็นข้อสรุปˈpen ˈkhɔ̂ɔ sà ˈrùpconclusive決定的な

冬季に入り(เข้าสู่ฤดูหนาว)、年末から新しい年(ปีใหม่)を迎えるお祭り(เทศกาล)のある月である12月も近づき、大規模に(ขนานใหญ่) 人々がとりわけ(โดยเฉพาะ自然豊かな地域(พื้นที่ธรรมชาติ)、常緑樹(ต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่ม)、涼しくて快適な気候(สภาพอากาศเย็นสบาย)な場所に旅行を始める今月11月月末週末から始まる休暇シーズン(ช่วงวันหยุด)はすでに観光の雰囲気です。
 驚くべき(น่าแปลกใจ)ニュースに戻ります。国立公園・野生動植物局(กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation )の収入 2019年の年間予算(ปีงบประมาณ)が 昨年度より約5億バーツ減少しました。

100万人以上増加しているさまざまな公園の観光客の数と相反する(แถมขัดแย้งกับ)だけでなく、本当に驚くことに(น่าประหลาดใจจริงๆ)、公園訪問者数(จำนวนคนเข้าเที่ยว)の増加と逆に収入(รายได้)は減少しているのです!

国立公園・野生動植物局自身の要約(การสรุป)からの数字によると、
153の公園からの収入合計額(เงินทั้งสิ้น )は2,258,640,109バーツでした。
2018年の会計年度の131の自然公園からの収入は、2,708,489,690バーツ。449,849,581バーツに相当する徴収額からの収入が減少しており、整合が取れません。
この相反する数字について真偽を確認する(หาความจริง)必要があります。

人気の自然公園のランキングには、100万人以上の観光客またはほぼ100万人の観光客が訪れるピピ島-ノッパラットタラビーチパークを含むカオレムヤ-ムコサメット国立公園 、チェンライ県ルアンナン洞窟、カオヤイ国立公園 カオヒッチャクタット国立公園、チャンタブリー、パンガーベイパーク ドイインタノン公園があり、
一体どこで(ตรงไหนจุดไหน)収入が異常な(อย่างผิดปกติ)減少をしているか調査する(ตรวจสอบ)必要があります!

国立公園・野生動植物局(อธิบดี)のタンヤネット・タムクル氏によると、重要なポイント(จุดสำคัญ)は、国立公園局の最大収入源(แหล่งรายได้สูงสุด)であり、収入が大幅に減少する(ลดลงอย่างมาก)ポイントであるクラビ、ピピ島のノッパラッターラービーチ国立公園だという。 6月1日からマヤ湾を閉鎖したため、観光客に代わりの他の場所を訪問させるとしている。

さまざまな公園からの収益の確認を含む数値は透明(โปร่งใส)で検証可能(ตรวจสอบได้)で、減少した数値はすべて説明可能です(สามารถอธิบายได้หมด)。
説明(คำชี้แจง)は聞いたところ、妥当(มีเหตุผล)で経緯(ที่มาที่ไป)説明がありましたが、これだけ(เพียงแค่นี้)では完全に決定的(เป็นข้อสรุป)ではありません。

天然資源・環境省大臣(รัฐมนตรี)のワラウート・シルパアーカ氏は真実をより明らかにするために調査を命じるべきです!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

SNSで高評価のバンコクガイドブック – Amazonリンク

タイあるあるなんでしょうか? 怪しすぎデス。

この記事はちゃんと 記者名が記名されているのですが、夜道で襲われたりしないか心配です。