”เผือกร้อน”はホカホカのジャガイモ?

マティチョン紙の記事でこんなのを見つけたのですが、タイトルの意味がよくわからない。

“เผือกร้อน” สลายการชุมนุมปี 2551 กำลังจะลวก “ป.ป.ช.” และ “คสช.”:

“เผือกร้อน” 2551年設立の会合が分解、“ป.ป.ช.” と “คสช.”が骨抜きに?

わからない言葉を一つずつ見ていくと、

1. เผือกร้อน ˈphʉ̀akˈrɔ́ɔn -> ” สำนวน เผือกร้อน มีที่มาจากสำนวนภาษาอังกฤษว่า hot potato ซึ่งมีความหมายเดียวกัน”

要は、เผือกร้อน は英語の Hot potato からの言葉で同じ意味 ー 日本語だと”厄介な問題”という意味らしい。

2. ป.ป.ช.
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission)

3. คสช.
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. (National Council for Peace and Order (NCPO)

以上から訳してみると、

”厄介な問題” 2551年設立の会合が分解、“国家反汚職評議会” と “国家平和秩序評議会”が骨抜きに

そうなんだ。

タイトルを理解するだけで力尽きちゃったよ…。