ワニの通販 in China

ซากจระเข้ยักษ์! พัสดุส่งถึงบ้าน-ลูกค้าช็อก สั่งซื้ออาหารเสริมทางออนไลน์
巨大ワニの死骸が! 家に送られてきた郵便物−顧客はショック オンラインで購入した栄養補助食品

ภาษาไทย発音記号English日本語
ซากˈsâakdead body死骸
จระเข้ˈcɔɔ rá ˈkhêecrocodileワニ
ยักษ์ˈyákgiant巨大
เสริมˈsə̌əmsupplement栄養補助食品
น่าสะพึงกลัวˈnâa sà ˈphʉŋ ˈkluadreadful恐ろしい
เช่นเดียวกับˈchên ˈdiaw ˈkàpas well as〜と同様に
แทนˈthɛɛninstead代わりに
ผู้ชื่นชอบˈphûu ˈchʉ̂ʉn ˈchɔ̂ɔpfanファン
สั่งซื้อˈsàŋ ˈsʉ́ʉorder a purchase発注する
ตามปกติˈtaam ˈpòk kà ˈtìas usualいつものとおり
ยกเว้นˈyók ˈwénexcept〜以外は
กระดาษแข็งkrà ˈdàat ˈkhɛ̌ŋcardboardダンボール
กิ้งก่าˈkîŋ ˈkàalizardトカゲ
ตรวจสอบˈtrùat ˈsɔ̀ɔpverify検証する
โภชนาการˈphoo chá ˈnaa ˈkaannutrition栄養素
หอบหืดˈhɔ̀ɔp ˈhʉ̀ʉtasthma喘息
โรคทางเดินหายใจˈthaaŋ ˈrôok ˈdəən ˈhǎay ˈcayRespiratory tract disease気道疾患
ใบอนุญาตˈbay ˈʔà nú ˈyâatlicense許可証

巨大なワニの死骸! 8月15日に中国のShanghai istが恐ろしい(น่าสะพึง)話を報じた、オンラインショッピング(การช้อปปิ้งออนไลน์)は快適だが、時に(บางครั้ง)リスクがある(มีความเสี่ยง)例えば(เช่นเดียวกับ)買い物をした顧客が、代わりにワニの死骸の入った郵便箱を受け取ってしまうとか。

この幸運な顧客(ลูกค้าผู้โชคดี)は東シナ海沿岸 浙江省遂昌県の”Zhang”という名の女性。オンラインショッピングマニア(ผู้ชื่นชอบการช้อปปิ้งออนไลน์)で、栄養補助食品を1セットを発注(สั่งซื้อ)した。4箱の大きな郵便箱(กล่องพัสดุ)が家に届いた。
最初の3箱はいつものとおりで(ตามปกติ)4つ目の箱以外(ยกเว้น)は何も問題はなかったが、ダンボール箱(กระดาษแข็ง)を開封すると小さな白い箱があり、中にはワニと悪臭(กลิ่นเน่า)のするトカゲがいた。ワニは1m以上も長さがあった。

Zhangさんは不安を覚え直ちにご主人に電話をかけた。それから再度(อีกครั้ง)郵便箱を検証した(ตรวจสอบ)ところ、確かだったので警察に届ける決心をした

中国のウェブサイト情報によると捜査からワニについていたQRコード(คิวอาร์โคด)スキャンする(สแกน)と、中国国内の養殖場(แหล่งเพาะพันธุ์)で淡水養殖(เติบโต)されたものだと判明した。
ワニの入った郵便箱は中国東北部(ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน)貨物会社(บริษัทขนส่งสินค้า)によって間違った荷受人(ผู้รับ)住所(ที่อยู่)に届けられ、それがZhangさんの住所だった。

報道によると郵便箱が発送された時にはワニはまだ生きていた(ยังมีชีวิตอยู่)が、荷受人の家への距離があまりに遠かったため、輸送途中で死んでしまったという。
Shanghai istはワニはベストの(ที่ดีที่สุด)栄養補助食品ではないという。しかし、中国の伝統医術(แพทย์แผนโบราณ)でワニは肉の栄養価(คุณค่าทางโภชนาการ)が高く、例えば喘息(หอบหืด)などの気道疾患(โรคทางเดินหายใจ)を治療できると考えられている。

ちなみに中国ではワニの養殖(การเพาะเลี้ยง)と購入・販売は正規許可証(ใบอนุญาต)があれば法律に基づき可能。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

中国ではワニって生きたまま食品カテゴリーで通販購入可能なんですね。でも丸ごと一匹って料理も大変そうだし、冷蔵車の配達じゃなかったら食べるのもいろいろ不安です。だいたい、ワニを解体しているところって他人に見られたくないかも。個人的にはホラーの領域。

日本ではオンライン通販で間違えてワニとトカゲの死骸が送られてくることはまずありません。仮に送られてきたとしたら間違いなくそれはイヤガラセ笑。

でもタイの大衆メディアも中国のトンデモ話好きですね。タイでニュースになるにはこれぐらいのインパクトがないと読んでもらえないのか?
ある意味中国はエンタテイメント輸出大国。今日も世界の人々に笑いを提供しているようです。