タイ人ガイドのゆううつ – タイ語でニュース

นไทยขนยาเข้าญี่ปุ่น! ทำกระทบนักท่องเที่ยวไทยโดนหมายหัว
タイ人が日本に違法薬物の持込み! 心証がタイ人観光客に悪影響

ไกด์โอดโดนเจ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่นตรวจเข้มลูกทัวร์ เหตุคนไทยขนยาเสพติดเข้าญี่ปุ่นบ่อย เศร้า ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งต้นทางขนยาเสพติดระดับหัวแถวเข้าญี่ปุ่น
ภาษาไทย発音記号English日本語
กระทบkrà ˈthóp affect 〜に影響を与える
หมายหัว ˈmǎay ˈhǔaMake a mental note of someone 〜ある人の心に留めておく
โอด ˈʔòot cry 泣く
ยาเสพติด ˈyaa ˈsèep ˈtìt illegal drug 違法薬物
บ่อยครั้ง ˈbɔ̀y ˈkhráŋoften しばしば
เศร้า ˈsâw sad 嘆かわしい
กลายเป็น ˈklaay ˈpen become 〜になる
แหล่ง ˈlɛ̀ŋ place 場所
หัวแถว ˈhǔa ˈthɛ̌ɛw head of the line 前線
ข้อความ ˈkhɔ̂ɔ ˈkhwaam message メッセージ
ประกอบอาชีพ prà ˈkɔ̀ɔp ˈʔaa ˈchîip go in for 〜に従事する
รุ่นน้อง ˈrûn ˈnɔ́ɔŋ junior 後輩
เข้มงวด ˈkhêm ˈŋûat strict 厳格な
เนื่องจาก ˈnʉ̂aŋ ˈcàak because of 〜のせいで
ลักลอบ ˈlák ˈlɔ̂ɔp smuggle 密輸する
ถูกจับ ˈthùuk ˈcàp arrested 逮捕される
จึง ˈcʉŋ therefore 従って
เตือน ˈtʉan warn 警告する
พฤติกรรม ˈphrʉ́t ˈtì ˈkam behavior 素行
การสร้าง ˈkaan ˈsâaŋ making 作ること
ความเดือดร้อน ˈkhwaam ˈdʉ̀at ˈrɔ́ɔn difficulty 困難
สุดท้าย ˈsùt ˈtháayfinally 最後に
ข้อคิด ˈkhɔ̂ɔ ˈkhít opinion意見
วิพากษ์วิจารณ์ ˈwí ˈphâak ˈwí ˈcaan criticize 批判する

ツアーガイド(ไกด์)は、タイ人が日本への違法薬物(ยาเสพติด)の持ち込みを頻繁に(บ่อยครั้ง)行うことにより、日本の警察官(จ้าหน้าที่ของประเทศญี่ปุ่นตรวจ)によるツアー客への厳しい目に泣いて(โอด)います。
嘆かわしいことにタイは 日本への違法薬物持ち込みの前線(หัวแถวになっています(กลายเป็น
Facebookユーザーの “タナーカン ジャイスックサクディーธนากร ใจสุขสกุลดี”氏は8月17日、ツアーに従事する(ประกอบอาชีพ若手(รุ่นน้อง)にメッセージ(ข้อความ)を投稿(โพสต์)しました。
仕事中に(ระหว่างทำงาน)聞いた話として、最近はタイ人観光客は日本の警察官に厳しく検査(สอบ)ており、通常より(มากขึ้นกว่าปกติ厳格な(เข้มงวด)カバンの検査および入国前審査も厳しくなっている。なぜなら(เนื่องจาก)以前、タイ人観光客がしばしば違法薬物を密かに密輸(ลักลอบ)、逮捕されて(ถูกจับ)いたからだ。

なので(จึง)、日本へ旅行するタイ人に本当に困難(ความเดือดร้อน)となっている素行(พฤติกรรม)について警告(เตือน)したくなった。
これ以外にも(นอกจากนี้)何度も呼出・検査される事により、ガイドとして職業上悪影響を受ける。
最後に(สุดท้าย)この問題に関して意見(ข้อคิด)を述べたい ” 何がタイ人をこの様なギャング(แก๊ง)にさせるのか、そして何故タイが違法薬物の日本への持込みの前線となってしまっているのか?”

この話題はSNS上で1,000回以上シェアされており、多くのネット民(ชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก)から批判する (วิพากษ์วิจารณ์コメント(คอมเมนต์)がよせられている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

元NHKレポーターの著者、違法薬物をハンドメイド…って、ダメ!ぜったい!- Amazonリンク

知らない間に違法薬物の運び屋にされている…タイ人に限らず、一時期は日本人でも話題になっていましたね。オーストラリア、マレーシア、中国などなど。
違法薬物のトラッキング、日本では比較的罪の軽い分類ですが、国によっては死刑になる可能性もあるのは怖いですね。
開発途上国では警察もグル、マトモな通訳も付かず裁判もテキトー→死刑!なんてパターンもあるのでしょうか? 妄想が膨らみます。オーストラリアのケース映像を見ましたが、日本語通訳レベルはかなりお粗末。

こういう話を聞くと、小心者の自身は何も違法なものは持っていなくても、挙動不審になりそうです。