日本の新紙幣 – タイ語でニュース

ญี่ปุ่นเปิดตัวธนบัตรแบบใหม่ เปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ในรอบ 20 ปี

日本は新しい紙幣を公開 20年目の大きなデザイン変更

รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยธนบัตรที่ได้รับการออกแบบใหม่ ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการป้องกันการปลอมแปลง โดยเป็นการเปลี่ยนแบบธนบัตรเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2547
ภาษาไทย発音記号English日本語
เปิดเผย ˈpə̀ət ˈphə̌əy disclose 公開する
ธนบัตร thá ná ˈbàt banknote 紙幣
การออกแบบ ˈkaan ˈʔɔ̀ɔk ˈbɛ̀ɛp design デザイン
การป้องกัน ˈkaan ˈpɔ̂ŋ ˈkan protection 保護する
การปลอมแปลง ˈkaan ˈplɔɔm ˈplɛɛŋ forgery 偽造
รัฐมนตรีคลัง ˈrát thà ˈmon ˈtrii ˈkhlaŋ finance minister 財務大臣
ประกาศ prà ˈkàat announcement 発表
ปรากฏ ˈpraa ˈkòt appear 現われる
ทิวทัศน์ ˈthiw ˈthát scenery 風景
ด้านหลัง ˈdâan ˈlǎŋ backside 裏面
นักธุรกิจ ˈnák ˈthú rá ˈkìt businessperson 実業家
อุตสาหกรรม ˈʔùt ˈsǎa hà ˈkam industry 産業
ผู้บุกเบิก ˈphûu ˈbùk ˈbə̀ək pioneer 先駆者
ตลาดหลักทรัพย์ tà ˈlàat ˈlàk ˈsáp Stock Exchange 証券取引
ผู้ก่อตั้ง ˈphûu ˈkɔ̀ɔ ˈtâŋ founder 創設者
บริษัทประกันภัย ˈbɔɔ rí ˈsàt prà ˈkan ˈphay insurance company 保険会社
โรคบาดทะยัก ˈrôok ˈbàat thá ˈyák tetanus 破傷風
การรักษาโรค ˈkaan ˈrák ˈsǎa ˈrôok therapy 治療
ภาพพิมพ์แกะไม้ ˈphâap ˈphim ˈkɛ̀ ˈmáay woodcut 木版画
ศิลปิน ˈsǐn lá ˈpin artist 芸術家
การป้องกัน ˈkaan ˈpɔ̂ŋ ˈkan prevention 防止
การปลอมแปลง ˈkaan ˈplɔɔm ˈplɛɛŋ counterfeiting 偽造
นำมาใช้ ˈnam ˈmaa ˈcháy apply 適用する
อำนวยความสะดวก ˈʔam ˈnuay ˈkhwaam sà ˈdùa facilitate 手助けする
เหรียญ ˈrǐan coin 硬貨
สมเด็จพระจักรพรรดิ ˈsǒm ˈdèt ˈphrá ˈcàk krà ˈphát his majesty the emperor 天皇陛下
ครองราชย์ ˈkhrɔɔŋ ˈrâat reign 君臨する
กระทรวงการคลัง krà ˈsuaŋ ˈkaan ˈkhlaŋ Ministry of Finance 財務省
เฉลิมฉลอง chà ˈlə̌əm chà ˈlɔ̌ɔŋ celebrate 記念する

日本政府(รัฐบาลญี่ปุ่น)は2004年以降初めて紙幣のデザインを変更することにより、偽造(การปลอมแปลง)から保護する(การป้องกัน最新テクノロジー(เทคโนโลยีล่าสุด)を使用した、新しいデザイン(การออกแบบใหม่)の紙幣(ธนบัตร)を公開しました。

日本の麻生太郎(ทาโร อาโซ財務大臣(รัฐมนตรีคลัง)は紙幣の重要人物画と裏面(ด้านหลัง)の風景画(ภาพทิวทัศน์)を変更した3種類の新しいデザインの紙幣を発表(ประกาศ)しました。

新しい1万円紙幣には、現代日本(ญี่ปุ่นยุคใหม่産業(อุตสาหกรรม)の先駆者(ผู้บุกเบิก)であり「現代日本経済の父(บิดาของเศรษฐกิจญี่ปุ่นสมัยใหม่)」、東京証券取引所(ตลาดหลักทรัพย์)日本初の銀行および保険会社(บริษัทประกันภัย)創設者 (ผู้ก่อตั้ง) として知られる実業家(นักธุรกิจ渋沢栄一(เออิจิ ชิบูซาวะ)です。
紙幣の裏は東京駅のイメージです。

5000円紙幣には、アメリカで教育を受けた最初の日本人女性(ผู้หญิงชาวญี่ปุ่น)であり、帰国後は東京の津田塾大学を設立した日本の女子教育の先駆者、津田梅子(อุเมโกะ สึดะ)の画像があり、裏面は藤の花(ดอกเวสเทอเรีย)の画像が使用されています。

千円札は破傷風(โรคบาดทะยัก)の 治療法(การรักษาโรค)を開発した微生物学者(นักจุลชีววิทยา)である北里芝三郎(ชิบาซาบุโร คิตาซาโตะ)の画像が使用されており、裏面には日本の木版画(ภาพพิมพ์แกะไม้) の最高の芸術家(ศิลปิน葛飾北斎(คัตสึชิกะ โฮกุไซ)による「神奈川沖浪裏(คลื่นยักษ์นอกชายฝั่งคานางาวะ)」を使用しています。

新しい紙幣は2024年中に使用開始されると予想されます。
偽造防止(การป้องกันการปลอมแปลง)の為に3Dホログラム(โฮโลแกรม 3 มิติ)を使用。世界で最初に(เป็นครั้งแรกในโลก)この技術を紙幣に使用した以外にも、外国人観光客と視覚障害者(ผู้บกพร่องทางสายตา手助けする(อำนวยความสะดวก)為に紙幣の金額数字も大きくなり、エンボス面もより明確(เด่นชัด)になっています。

これ以外に、500円硬貨(เหรียญ 500 เยน)のデザインも2021年度中に新しくなります。現在の銅硬貨から白銅を混合して作成した2色の硬貨になります。

日本は5月1日に新しい天皇陛下(สมเด็จพระจักรพรรดิ)の即位(การเสด็จขึ้นครองราชย์)により、”令和(เรวะ)“と名付けられた新しい時代に入ります。
麻生太郎(ทาโร อาโซ)氏は日本の財務省(กระทรวงการคลัง)は20年ごとに(ทุก20 ปี)紙幣のデザインは全て変更していると語った。
改元を記念し(เฉลิมฉลอง)日本の科学と経済の発展に貢献した人々と女性の役割を広める為にも今回の新しい紙幣変更は行われます。