日本の防衛省が宇宙作戦隊を設立 – タイ語でニュース

กลาโหมญี่ปุ่นตั้งหน่วยพิทักษ์อวกาศ:
日本の防衛省が宇宙作戦隊を設立

กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นได้ก่อตั้งหน่วยงานใหม่ "ฝูงบินปฏิบัติการอวกาศ" ทำหน้าที่พิทักษ์เฝ้าระวังภัยคุกคามจากนอกโลก
ภาษาไทย発音記号(ICU法)English日本語
คุกคามkhukkhāmthreaten脅かす
สมัครs̄mạkhrRegister登録
ภัยp̣hạydanger危険
ก่อตั้งk̀x tậngestablish設立する
จุดยืนcudyụ̄nstandpoint立場
รูปแบบrūp bæbstyleスタイル
ประจำpracảregular定期的な
ทางอากาศthāng xākāṣ̄by air空輸する
ธงṭhngflag国旗
หน่วยงานh̄ǹwy ngāndepartment部門
ปฏิบัติงานpt̩ibạti ngānwork作業
ความร่วมมือkhwām r̀wm mụ̄xcooperation連携
การปฏิบัติkār pt̩ibạtipractice練習
ตนเองtnxengself自己
บุคลากรbukhlākrpersonnel人員
พิทักษ์phithạks̄ʹ̒escort護衛
จ้าĉābright明るい
หน้าที่h̄n̂āthī̀duty義務
ลอยlxyfloat浮く
ระวังrawạngbeware注意する
พิกัดphikạdcoordinates座標
สังกัดs̄ạngkạdbelong to所属
ภารกิจp̣hārkicmissions任務
ทำหน้าที่thả h̄n̂āthī̀acts行為
ป้องกันp̂xngkạnprevent防ぐ
กองกำลังkxng kảlạngforces
หลักh̄lạkmain主な
เปิดรับpeid rạbadopt採用
หน่วยh̄ǹwyunit部隊

防衛省(กลาโหมญี่ปุ่น)は宇宙(นอกโลก)からの脅威監視防衛(พิทักษ์เฝ้าระวังภัยคุกคาม)役割を果たす(ทำหน้าที่)「宇宙作戦隊(ฝูงบินปฏิบัติการอวกาศ)新部隊(หน่วยงานใหม่)を設立(ก่อตั้ง)。

ジャパンタイムズ(เจแปนไทมส์)は、河野太郎防衛大臣(นายทาโร่ โคโนะ รมว.กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น)は5月18日、特に(โดยเฉพาะ)日本の衛星(ดาวเทียม)ネットワークシステム(ระบบเครือข่าย)を監視し(ทำหน้าที่เฝ้าระวัง)、宇宙からの脅威(ภัยคุกคาม)に防衛(ป้องกัน)するための新部隊 “宇宙作戦隊 “を設立したと報じた。

新部隊は日本の航空自衛隊(กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ)に所属し(สังกัดภายใต้)。開始時の運用要員(จ้าหน้าที่ปฏิบัติงานชุดแรก )20名と、今後の任務拡大(ขยายการปฏิบัติภารกิจ)のため、さらに100名の増員を予定している。

本部隊の主な任務(ภารกิจหลัก)は、米国の宇宙機関(หน่วยงานด้านอวกาศ)とJAXA(หน่วยงานการสำรวจอวกาศญี่ปุ่น)との人材育成(ฝึกอบรบบุคลากร)協力(ความร่วมมือ)が中心(มุ่งเน้น)であり、将来的には敵の攻撃(การโจมตีของศัตรู)や宇宙空間に浮遊する(ลอยอยู่นอกโลก)宇宙ゴミ(ขยะอวกาศ)からの防衛とともに、地上(ในภาคพื้น)他部隊(กองกำลังหน่วยอื่นๆ)の座標ポイント(ชี้จุดพิกัด)を提供。
日本の衛星ネットワーク(เครือข่ายดาวเทียม)を防衛する(ปกป้อง)為の航空調査・監視システム(ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบอวกาศ)の構築(การสร้าง)を拡大し(จะขยายไป)、2023年までの完全運用を目標に設定する(ตั้งเป้าปฏิบัติงาน)。

部隊設立式(พิธีการสถาปนาหน่วย)では、河野大臣(รัฐมนตรีโคโนะ)が隊長(ประธานทำหน้าที่)を務め、初代隊長(ผู้ซึ่งรับหน้าที่ผู้บังคับบัญชาหน่วยคนแรก)の阿式俊英隊長(พันโท โทชิฮิเดะ อะจิกิ)に部隊旗(ธงประจำหน่วย)を手渡した。

これまでも(ก่อนหน้านี้)安倍首相(นายกรัฐมนตรีชิ้นโซะ อาเบะ)は、中国や北朝鮮など軍事力を拡大している他国からの新たな脅威(ภัยคุกคามรูปแบบใหม่)をうけ、
軍事的な役割強化(การยกระดับบทบาท)や軍事能力(ความสามารถทางการทหาร)の国際的レベル(เทียบเท่านานาชาติ)への引き上げについて繰り返し姿勢表明(แสดงจุดยืน)してきました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
…にしても、”宇宙作戦隊”ってなかなかインパクトのあるネーミングですね。

宇宙” はタイ語で、

นอกโลก

世界 โลก の外 นอกだから宇宙って、覚えやすいです。

おぼえてるかな? – 復習チェック

0