TikTok買収は中国政府「承認」必要? – タイ語でニュース

การซื้อขายติ๊กต๊อกอาจต้องให้รัฐบาลจีน “เห็นชอบ”:
TikTok買収は、中国政府の「承認」が必要に?

ข่าวต่างประเทศ | ต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ ประเทศจีน สังคมโลก สารพันต่างแดน ผ่าโลกวันอาทิตย์ ที่นี่จากยูเอสเอ คนไทยในออสเตรเลีย ดูทั้งหมด ประเทศจีน ดูทั้งหมด สั...

中国は人工知能(ปัญญาประดิษฐ์)技術(เทคโนโลยี)の輸出(การส่งออก)の実行(ความเคลื่อนไหว)前に中央政府(รัฐบาลกลาง)からの最終段階(ขั้นสุดท้าย)の承認(การอนุมัติ)を必須とする可能性があり、TikTok(ติ๊กต๊อก)の米国内での事業(กิจการ買収(การซื้อขาย)に影響(มีผลต่อ)をあたえる可能性がある。

8月30日、外国(ต่างประเทศ)報道機関(สำนักข่าว)は中国の北京より中国商務省(กระทรวงพาณิชย์ของจีน)が、先日金曜(ศุกร์ที่ผ่านมา)に「個人コンテンツ推奨に関する人工知能(ปัญญาประดิษฐ์เกี่ยวกับการแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคล)」、「テキストコンテンツの分析(การวิเคราะห์เนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษร)」、「音声認識技術(เทคโนโลยีการจดจำเสียง)」などを含む、軍事目的(วัตถุประสงค์ทางทหาร)および民生用(เพื่อกิจการพลเรือน)にかかわらず海外への流通(การจำหน่ายสู่ต่างประเทศ)をカバーする(ครอบคลุม輸出規制品(สินค้าส่งออกควบคุมリスト(รายชื่อ)を「修正(แก้ไข)」したと報告しました。

これら技術の海外への提供は、もし北京の中央政府の承認がなければ ”起こり得ない”。中国商務省の書類(เอกสาร)には企業名、製品(ผลิตภัณฑ์)、技術、カテゴリー(ประเภท)などは明記(ระบุชื่อ)されていない。

しかしながら、現在中国のバイトダンス社(บริษัทไบต์แดนซ์)とテンセント社(บริษัทเทนเซ็นต์)に起こっている前述の変化(ความเปลี่ยนแปลง)はこの12年で初めてのことです。
現在、ワシントン政府(รัฐบาลวอชิงตัน)からの厳しい(อย่างหนัก圧力(แรงกดดัน)に直面して(เผชิญ)おり、
アメリカ国内のTikTokとWechatそれぞれ(ตามลำดับ)を「指定期間内(ภายในระยะเวลาที่กำหนด)」に事業売却(ขายกิจการ)しなければ、米国内でのアプリ( แอปพลิเคชัน)の利用(การใช้งาน)がブロックされる(ถูกปิดกั้น)。

さらに両方のアプリケーションの処理プロセス(กระบวนการทำงาน)には”輸出規制技術(สินค้าส่งออกควบคุมด้านเทคโนโลยี)”リスト中のアルゴリズムが含まれると思われる。同時に(ขณะเดียวกัน)この改正がいつから効力を持つのかまだ明らかでない(ยังไม่เป็นที่ชัดเจน)。

しかしながら新華社通信(สำนักข่าวซินหัว)は先日土曜日にバイトダンスは
TicTok事業買収希望を目的(ความประสงค์)と表明した米国企業、現時点ではマイクロソフト(ไมโครซอฟต์)、ツイッター(ทวิตเตอร์)、ネットフリックス(เน็ตฟลิกซ์)、オラクル(ออราเคิล)との議論(การพูดคุยกับ)は最後まで”慎重に(อย่างรอบคอบ)かつ真剣に(จริงจัง検討(ทบทวน)すべき”と報道した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(音声サイト付き) タイ語 実力アップ問題集 - Amazonリンク

TikTokは同じ中国 百度の日本語入力アプリShimejiと同じく入力テキストをユーザーの許可なく外部サーバーに送信する報告がされています。

米国で規制がかかるこの時期、日本でやたらTikTokのコマーシャルを見るのもさらに不安をあおります笑。
自分はITのことはよくわからないので、中国企業のアプリはなんであれ入れたくないです。