富士山頂はどの県? by タイ語ニュース

รู้หรือไม่ ยอดภูเขาไฟฟูจิอยู่ในจังหวัดไหนของญี่ปุ่นกันแน่??
知ってる? 富士山の山頂はどの県か??

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาถือเป็นวันเริ่มเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถขึ้นไปปีนภูเขาไฟฟูจิประจำปีนี้ได้แล้ว คาดว่าปีนี้ก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยที่จะไปพิชิตยอดเขา...
ภาษาไทย発音記号English日本語
ประจำปี prà ˈcam ˈpii annually 毎年
เป็นสัญลักษณ์ ˈpen ˈsǎn yá ˈlák symbolic 象徴の
ระดับน้ำทะเล rá ˈdàp ˈnám thá ˈlee sea level 海水面
ตั้งอยู่ ˈtâŋ ˈyùu locate 位置する
ทรัพย์สิน ˈsáp ˈsǐn asset 資産
ส่วนบุคคล ˈsùan ˈbùk ˈkhon private 私有の
ศาลเจ้า ˈsǎan ˈcâaw shrine 神社
ในอดีต ˈnay ʔà ˈdìit past 過去
ความเชื่อ ˈkhwaam ˈchʉ̂a faith信仰
การปะทุ ˈkaan pà ˈthúeruption 噴火
ไว้สำหรับ ˈwáy ˈsǎm ˈràp for the sake of 〜のために
เคารพบูชา ˈkhaw ˈróp ˈbuu ˈchaa worship 信仰
สมบัติ ˈsǒm ˈbàt property 所有物
จังหวัด ˈcaŋ ˈwàt province
แผนที่ ˈphɛ̌ɛn ˈthîi map 地図
เส้นแบ่งเขต ˈsên ˈbɛ̀ŋ ˈkhèet boundary line 境界線
ส่วนหนึ่ง ˈsùan ˈnʉ̀ŋ partial 一部の
รหัสไปรษณีย์ rá ˈhàt ˈpray sà ˈniizip code 郵便番号
ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ˈdin ˈdɛɛn ˈsàk ˈsìt Holy Land 聖地

7月1日より毎年(ประจำปี)、富士山(ภูเขาไฟฟูจิ)は一般人(ประชาชนทั่วไป)が登山できるよう山開きされる。
今年も例年同様に(เหมือนอย่างทุกๆปี少なくない数の人が(คนจำนวนไม่น้อย)この山の登頂(พิชิตยอด)を目指すと予想されます。
今回(คราวนี้)は、日本の象徴(เป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น)富士山についてお話しします。ほとんどの人が(คนส่วนใหญ่)富士山観光でどこで何を見るかご存知かとおもいますが、読者のみなさんはご存知ですか(เพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าคะ)? 富士山の山頂がどの県(จังหวัดไหน)に属するか。

富士山は日本で一番高い山です(ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น)。高さは海面レベルより(จากระดับน้ำทะเล)3,776m。山梨県と静岡県に位置する。
しかし、富士山の山頂がどの県に位置するかを知っている人はどのぐらいいるだろうか?
実際のところ、富士山の山頂はどの県でもない、そして国の中央政府の財産でもありません。 なぜなら富士山山頂と富士山八合目から上は富士山本宮浅間大社神社(ศาลเจ้า)の私有地(พื้นที่ส่วนบุคคล)だからです。

過去には(ในอดีต)富士山は御神体(เทพเจ้าอาศัยอยู่)として信仰(ความเชื่อ)されていて、神の怒り(พิโรธ)から活火山噴火が発生するとされ、噴火を鎮めるために火山にすむ神への信仰(เคารพบูชาのために(ไว้สำหรับ神社(ศาลเจ้า)を建てるに至ったのです。
日本の江戸時代に(ในสมัยเอโดะ)富士山は将軍 徳川家康(โชกุนอิเอยาสุ โทคุกาวะ)所有物(สมบัติ)であった。1606年には富士山の所有者は家康から富士山本宮浅間大社神社へ変わった。

七合目から下の山の麓(ตีนภูเขา)までは明確に県による区割りがなされている。しかし地図(แผนที่)を見てみれば富士山頂周辺に土地の境界線(เส้นแบ่งเขต)はなく、山梨県(จังหวัดยามานาชิ )にも静岡県(จังหวัดชิสุโอกะ )にも属さない。

富士山頂は浅間大社の一部(ส่วนหนึ่ง)だが、山頂の郵便番号(รหัสไปรษณีย์)は418ー0011と静岡県の郵便番号だ。

日本は富士山頂は神の聖地 (ดินแดนศักดิ์สิทธิ์)で、日本のどの県にも属さない特別な場所(เป็นพื้นที่พิเศษ)で誰も所有する権利がないと考えている。なぜなら神のみが存在できる場所だからだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日本人として生きて来て富士山頂がどの県とかって初めて知りました。
でも、この記事タイ人が読んで面白いのかわかりませんがライターさんもマニアックですね。