อย่างとแบบ の違いは?

自分の力で何ともならないことは悩むのをやめ、人生を楽に生きるのがマンペイライ精神…Amazonリンク

頻出タイ語単語の อย่าง ˈyàaŋแบบ ˈbɛ̀ɛp

使い方の違いがイマイチわからないので、オンラインレッスンで先生に違いを聞いてみました。

オンライン日泰辞書 ”ごったい” で確認してみると、

อย่าง : 種類,形式,様式,方法

แบบ : 型,スタイル,様式,形式,設計,デザイン

アバウトな自分にとっては、どちらも似たような感じで、イマイチ違いがわからない。

先生の説明によるとอย่างแบบ の使い方の違いは、

1. どちらを使っても同じケース

それだけ อย่างเดียว ˈyàaŋ ˈdiaw = แบบเดียว ˈbɛ̀ɛp ˈdiaw
なにかそんな感じ อะไรอย่างนี้ ʔà ˈray ˈyàaŋ ˈníi = อะไรแบบนี้ ʔà ˈray ˈbɛ̀ɛp ˈníi
そのように อย่างนั้น ˈyàaŋ ˈnán = แบบนั้น ˈbɛ̀ɛp ˈnán
このような อย่างนี้ ˈyàaŋ ˈníi = แบบนี้ ˈbɛ̀ɛp ˈníi

2. อย่าง しか使えないケース

形容詞の副詞化

美しく(Beautifully) อย่างสวยงาม  ˈyàaŋ ˈsǔay ˈŋaam
静かに(quietly) อย่างเงียบๆ ˈyàaŋ ˈŋîap ˈŋîap
正確に(properly) อย่างดี ˈyàaŋ ˈdii
極めて(extremely)  อย่างยิ่ง ˈyàaŋ ˈyîŋ 

3. แบบしか使わない表現

規範・典型 という意味合いから派生した表現。

練習問題 แบบฝึกหัด ˈbɛ̀ɛp ˈfʉ̀k ˈhàt
国際的(規範)แบบสากล ˈbɛ̀ɛp ˈsǎa ˈkon
教科書 แบบเรียน ˈbɛ̀ɛp ˈrian
タイ風 แบบไทย ˈbɛ̀ɛp ˈthay

ちなみに、แบบอย่าง ˈbɛ̀ɛp ˈyàaŋ なんて単語もあって、”見本”、”手本”という意味。単語の組み合わせを逆にすると อย่างแบบ ˈyàaŋ ˈbɛ̀ɛp で ”なにか”。

混乱するー!